Aptitude Test Results

Sr. No. Name Class General Apti (Out of 30) Technical (Out of 15) Total (Out of 45)
1 Rohit Bapat D8 16 9 25
2 Ninad Lote D8 22 5 27
3 Atul Parab D8 16 7 23
4 Chinmay Nitin Karekar D8 11 8 19
5 DVK Ganapathi D8 19 10 29
6 Panindra D8 14 7 21
7 Hari Shah D8 20 9 29
8 Rajiv R Kori D8 16 5 21
9 Kartik Jadhav D8 13 8 21
10 Samarth D8 12 7 19
11 Anirudh P D8 23 8 31
12 Shubham Pralhad Mandhase D8 8 4 12
13 Dhaval Shinde D8 19 6 25
14 Swarna Shenoy D8 16 5 21
15 Abhishek Y Dodake D8 10 7 17
16 Avinay Sharma D8 15 9 24
17 Shashank C D8 19 6 25
18 Sangeeta M D8 8 6 14
19 Rohit Singh D8 24 7 31
20 Ravindra Sarak D8 17 10 27
21 Rughved Mahajan D8 14 6 20
22 Utkarsha M Chaudhari D8 19 8 27
23 Darshan D Gaikwad D8 15 3 18
24 Sagar Khade D8 10 10 20
25 Varun V C  D13 23 11 34
26 Vignesh D13 27 9 36
27 Aniket Nair D13 27 10 37
28 Abhishek Nemade D13 21 8 29
29 Vidya mehetre D13 15 7 22
30 Anuja Y Suryawanshi D13 6 3 9
31 Nitin Pandita D13 16 9 25
32 Siddhesh R Bandekar D13 17 7 24
33 Sanmesh Ghone D13 16 5 21
34 Roshan Kurien D13 7 9 16